KUZFAD Yazar Rehberi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (KUZFAD), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan uluslararası, çift-kör hakemli, açık erişimli bir dergidir. Dergi, tarım bilimlerinin herhangi bir alanına ilişkin yeni bilgiler içeren ve daha önce yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere teklif edilmemiş orijinal araştırma makalelerini ve derlemeleri yayımlamaktadır.

Derginin kapsamı bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ile zootekni konularını ve bunlarla ilişkili alt bilim dallarını içermektedir.

Yazarlar makale göndermeden önce Yazar Rehberi’ni okumalı ve dergi şablonunu indirerek makalelerini bu şablona göre hazırlamalıdır.

Dergi, makale değerlendirmesinde çift kör hakem sistemini uygular; hem hakemlerin hem de yazarların kimliği anonim kalır.

KUZFAD açık erişimli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler için yazarlardan herhangi bir gönderim, kabul, yayın ya da makale işlem ücreti alınmaz.

Basılmasına karar verilmiş makale üzerinde ekleme ve çıkarma yapılamaz. Değerlendirme ve düzeltme süreçleri tamamlanmış makaleler dergiye geliş tarihleri dikkate alınarak basılır.

Dergide yayınlanan eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Ayrıca yazarlar uluslararası ve ulusal bilimsel yayın etik kurallarına uymak (bkz. Committee on Publication Ethics) zorundadır. Yaşanabilecek itilaf veya benzeri konulardan dergi sorumlu değildir.

Makale Değerlendirme Süreci

Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen makale, Dergi Editör Kurulu tarafından ön incelemeye alınır. Kurul, dergi kapsam, içerik ve yazım kuralları yönüyle dergide basılması mümkün olamayacak makaleleri, hakemlere göndermeden reddetme hakkına sahiptir. Dergide basılabilecek nitelikte olduğuna karar verilen makaleler incelenmek üzere ilgili bilim alanında uzman iki hakeme gönderilir. İki hakem görüşünün farklı olması halinde, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemlerin oybirliği veya çokluğuyla (veya editör kurulunun) basılmaya uygun bulmadığı makale hakkında yazar bilgilendirilir ve esere ait dokümanlar iade edilmez. Hakemler tarafından basılması tavsiye edilen fakat düzeltme gerektiren makaleler hakem (ve gerekirse editör kurulu) önerileriyle birlikte yazara düzeltme yapması için gönderilir. Yazar, düzeltmelerini yaparak makalenin basılacak halini, düzeltmeler listesi (başlığın değişmesi durumunda “Telif Hakkı Devri Formu” yeniden doldurularak gönderilecektir) ile birlikte, belirlenen süre zarfında editöre iletmek zorundadır. Yazar uygun görmediği önerilere ilişkin gerekçelerini bilimsel ispat ve kaynaklarla düzeltmeler listesinde açıklamalıdır. Editör Kurulu, hakem raporları ve düzeltmeleri inceledikten sonra makale hakkındaki son kararını vererek sonucu sorumlu yazara iletir. Basım için kabul edilen makale, basılmadan önce sorumlu yazara baskı provası formatında son defa kontrol amaçlı olarak gönderilir. Sorumlu yazar son kontrolleri yapılan makaleyi belirlenen sürede geri göndermek zorundadır.

Makale Gönderimi

Makale ve gerekli tüm dosyalar, sorumlu yazar tarafından derginin e-posta adresine (kuzfad@ahievran.edu.tr) gönderilmelidir.

Tüm gönderimler aşağıdaki belgeleri içermelidir:

 1. Makale Kapak Dosyası: Başlık, yazar ad(lar)ı, yayın kimliği, adres ve iletişim bilgileri, ORCID numaraları
 2. Makale Ana Metni (Word 2003 veya üzeri versiyon kullanılarak yazılmalıdır): Başlık, öz, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, abstract, keywords, giriş, materyal ve yöntem, bulgular ve tartışma, sonuç, teşekkür, çıkar çatışması, kaynakça, tablolar, şekiller kısımlarından oluşmalıdır. Bu kısımda tüm yazar isim ve bilgileri ÇIKARILMALIDIR.
 3. Benzerlik Sonucunu Gösteren Belge (kaynaklar hariç en fazla %30 benzerlik kabuledilir).
 4. Telif Hakkı Devir Formu: Sadece sorumlu yazar tarafından doldurulup imzalanmalı ve taranarak makale ile birlikte gönderilmelidir.
 5. Etik Kurul Onayı (gerekirse).

Makale Yazım Kuralları

Makaleler dilbilgisi ve yazım hatası olmadan akıcı bir Türkçe ya da İngilizce ile yazılmalıdır. Bu hatalardan herhangi birine sahip makaleler değerlendirmeye alınmadan yazara iade edilir.

Makale A4 sayfa boyutunda hazırlanmalı ve ana başlık 14 pt, öz, anahtar kelimeler, abstract, keywords 11 pt, adresler ve tablo, grafik ve şekil içi yazılar 10 pt (başlıkları 12 pt) ve diğer kısımlar 12 pt Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır (bkz. Yazım Şablonu). Metin, numaralandırılmış satırlarla, 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı ayarlanmalıdır. Makalenin tüm sayfaları ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Makale toplamda ana metin, kaynaklar, şekiller ve tablolar ile birlikte 30 sayfayı geçmemelidir. Tüm kenar boşlukları 3 cm genişlikte olmalıdır. Metinden sonra tablolar ve şekiller açıklamalı olarak yerleştirilmelidir. Her şekil ve tabloya metin içinde atıf yapılmalıdır. Metnin içinde vurgulama yapmak amacıyla italik karakter kullanımından kaçınılmalıdır. Cins ve tür isimleri italik olarak yazılmalıdır.

Gönderilen ana metin aşağıdaki bölümleri içermelidir:

 • Başlık (kısa, özgün ve bilgilendirici)
 • Öz ve Abstract (en fazla 250’şer kelime)
 • Anahtar kelimeler ve Keywords (dizinleme terimleri, 5 öğeye kadar)
 • Giriş
 • Materyal veYöntem
 • Bulgular ve Tartışma (alt başlık verilmesi gereken durumlarda alt başlık italik yazılmalı ama kalın yazılmamalıdır.)
 • Sonuç
 • Teşekkür (bu kısımda varsa destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür edilmeli; çalışma bir tezden üretildiyse ya da bilimsel bir toplantıda sunulduysa belirtilmelidir.)
 • Çıkar çatışması: Bu kısımda, çıkar çatışması varsa açıklanmalı, yoksa “Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.” cümlesieklenmelidir.
 • Kısaltma ve Semboller (gerekirse)
 • Kaynaklar
 • Tablo ve Şekiller

Kaynaklar

Metinde yazar soyadı olarak yapılan atıflar parantez içinde yayın yılı ile birlikte verilmelidir (Ateş 2020; Ateş ve İpekdal 2021). Üç veya daha fazla yazarlı atıflarda ilk yazarın soyadından sonra “vd.” kullanılmalıdır (Ateş vd. 2021). Aynı yazarların aynı yıl yayınlanmış alıntıları için yıldan sonra harfler kullanılmalıdır (Ateş 2020a).

Metinde atıfta bulunulan kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak ve yazar başına kronolojik olarak sıralanmalıdır. Dergi isimleri, kısaltmalar yerine tam isimleri ile yazılmalıdır. Özet bildirilere atıf yapmaktan kaçınılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklere göre verilmelidir. (bunlar örnek amaçlı verilmiş olup gerçek değildir.)

 • Makaleler

Ateş M A (2020). Çam kozalak emici böceği Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae)’nin fıstık çamında verim düşüklüğüne etkisi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 61(3): 341-346

Ateş M A ve İpekdal K (2021). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. Journal of Kirsehir Ahi Evran University Faculty of Agriculture 47(4): 295-301

Ateş M A, İpekdal K, Kazankaya A (2021). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. Journal of Kirsehir Ahi Evran University Faculty of Agriculture 47(4): 295-301

Kazankaya A, İpekdal K, Ateş M A (2020a). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. Journal of Kirsehir Ahi Evran University Faculty of Agriculture 44(10): 1689-1705

 • Kitaplar

Kazankaya A (2001). Western Conifer Seed Bug. Gordon and Breach Science Publishers, New York

 • Kitap Bölümleri

Ateş M A (2020). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. In: A Kazankaya & K İpekdal (Eds.), Orchard Pests, Marcel Dekker, New York, pp. 190-193.

 • Kurumsal Yayınlar / StandartKitapları

ASAE (2002). Standards S352.2, 2002, Moisture measurement – unground grain and seeds. ASAE, St. Joseph, MI

 • İnternet Kaynakları

FAO (2013). Classifications and standards. Erişim tarihi: Nisan, 12, 2011 http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/en/

 • Tezler

İpekdal K (2012). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. Doktora Tezi, Crandfield University, UK

 • Konferans (Tammetinler)

Ateş M A, İpekdal K, Kazankaya A (2021). Effect of the western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910) (Hemiptera: Coreidae), on the yield loss in stone pine. In: Proceedings of the 7th International Congress on Agricultural Pest Management, 26-27 May, Kırşehir, pp. 565-569

Tablo ve Şekiller

Tablo ve şekiller ardışık olarak numaralandırılmalı ve başlık yazısı 12 pt olarak tablolar için üstte, şekiller için altta olacak şekilde yazılmalıdır. Tüm tablo ve şekiller 16×20 cm boyutunu geçmemelidir. Şekiller yüksek çözünürlüklü, en az 600 dpi ve jpeg/png formatında olmalıdır. Tablolarda dikey çizgiler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Tüm tablo ve şekillere metin içinde mutlaka atıf yapılmalıdır; örneğin Şekil 1 ya da Tablo 1.

Çizimler

Tablolardaki konuyu tekrar eden çizimler kullanılmamalıdır. Çizimler dijital formata veya çoğaltılmaya uygun olarak sunulmalıdır.

Birimler

Ölçü birimlerinin tümü SI birimleri olarak verilmelidir. Ondalık kesirlerde nokta kullanılmalıdır (örn. 1.24). Sayı ile birim arasında tek bir boşluk bırakmalıdır (5.5 kg ha-1, 3 kg s-1, 100 kPa). Bu durumun istisnası olarak açısal tanımlar, dakika, saniye, sıcaklık ve yüzde bildirimlerinde boşluk bırakılmamalıdır (5°, 50', 50'', 22°C, %29). Litre ifadesinin kısaltması “L” olarak verilmelidir.

Formüller ve Denklemler

Her formül, sonunda parantez içinde verilecek referans numarası ile numaralandırılmalıdır. Formüller için Word matematik işlemcisi kullanılmalı; varyans italik, sayı ve matematiksel tanımlar düz metin olmalıdır.

Kısaltmalar ve Semboller

Makale başlık ve alt başlıklarında kısaltma (zorunlu olmadıkça) kullanılmamalıdır. Uygun görülen kısaltmalar kavramların ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmelidir. Kısaltma ve sembol kullanımında ilgili alanın evrensel kurallarına uyulmalıdır.

Latince İsimler ve Kimyasallar Bilgiler

Tüm Latince isimlerde (başlıklardaki de dahil) ilk defa yazıldığında Autor adı ve tarih, daha sonra yazıldığı yerlerde ise uluslararası kabul gören kısaltmaları kullanılmalıdır. Örnek: “Leptoglossus occidentalis Heidemann (1910)” ve “L. occidentalis” gibi. Tüm Latince bildirişler italik olarak yazılmalı, diğer taraftan yazımda ve gösterimde ilgili alanın evrensel yazım kurallarına uyulmalıdır. Çalışmalarda kullanılan kimyasallar, çalışma konusu gerektirmedikçe ve zorunlu olunmadıkça ticari adlarıyla verilmemelidir.

Yazar Rehberi'ni indirmek için tıklayınız


Copyright © BAUM 2015